INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Samsung Electronics Polska sp. Z o.o. (dalej „Samsung”) informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Samsung, a także przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt na adres: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: dane.osobowe@samsung.com .

I. Wskazanie administratora

Jeśli korzystasz z produktów marki Samsung, administratorem Twoich danych osobowych jest Samsung Electronics

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Samsung przetwarza Twoje dane osobowe w celach realizacji obsługi napraw gwarancyjnych produktów Samsung na podstawie przesłanki realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo, Samsung przetwarza Twoje dane osobowe w celach podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wewnętrznych celach analitycznych Samsung, tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie realizacji celów dotyczących obsługi napraw gwarancyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Samsung usług.

IV. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

2. podmiotom powiązanym z Samsung, w tym w ramach grupy kapitałowej Samsung, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

3. podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych), takim jak np. autoryzowane serwisy naprawy.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów tj. przez okres niezbędny do wykonania usługi naprawy gwarancyjnej oraz po jej zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W zakresie świadczenia usług napraw gwarancyjnych, Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Samsung pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Samsung przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung, o którym mowa w pkt II 2 powyżej.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Samsung Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych Samsung może przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie Twoich danych odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.

Warunki sporządzania kopii zapasowych i usuwania danych

WAŻNA UWAGA – PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG NAPRAWY I/LUB INNYCH USŁUG. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ UMOWĘ POMIĘDZY KLIENTEM A SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O. O. I SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. („SAMSUNG”) W ODNIESIENIU DO USŁUG NAPRAWCZYCH ORAZ USŁUG W ZAKRESIE MODERNIZACJI DOTYCZĄCYCH DOWOLNEGO WŁAŚCIWEGO URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIANYCH PRZEZ SAMSUNG, SPÓŁKI POWIĄZANE SAMSUNG, ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW SAMSUNG I/LUB SERWISY ZEWNĘTRZNE (ŁĄCZNIE: „USŁUGI”). KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW SĄ DODATKOWE W STOSUNKU DO WSZELKICH PRAW UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z PRAW I PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY KONSUMENTA OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU ZAMIESZKANIA KLIENTA.

1. Odpowiedzialność Klienta. Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowych wszelkich istniejących danych, oprogramowania i programów, a także za usunięcie wszelkich istniejących danych przed skorzystaniem z Usług. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, odtworzenie lub obniżenie jakości danych ani za utratę możliwości korzystania z urządzenia w rezultacie Usług świadczonych przez Samsung lub w związku z takimi Usługami. Klient oświadcza również, że jego urządzenie nie zawiera żadnych niezgodnych z prawem plików lub danych.

2. Sporządzenie kopii zapasowych i usunięcie danych. Podczas świadczenia Usług przywrócone mogą być ustawienia fabryczne urządzenia. W ramach Usługi Samsung może usunąć z urządzenia wszelkie dane. Zaleca się zachowanie oddzielnej kopii zapasowej danych urządzenia, w tym między innymi informacji kontaktowych, zdjęć, teksów, muzyki, dźwięków dzwonka lub aplikacji, a także usunięcie wszelkich informacji osobowych, które Klient chce chronić. Klient musi sporządzić kopię zapasową wszelkich informacji prywatnych z urządzenia przed skorzystaniem z Usługi. Podczas Usługi dane na urządzeniu mogą być utracone, zastąpione lub przeformatowane. W takim przypadku Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, oprogramowania, programów, innych informacji zawartych na urządzeniu.

3. Ochrona danych/dostęp do danych. Klient musi zapewnić technikom Samsung dostęp do urządzenia do celów świadczenia Usługi. Podczas Usługi informacje osobiste zachowane na urządzeniu mogą być przypadkowo ujawnione technikowi lub konieczne może być sprawdzenie obszarów na urządzeniu, w których znajdują się informacje

przechowywane przez Klienta, tak aby zweryfikować jakość Usługi. Samsung nie ujawni żadnej treści znajdującej się na urządzeniu Klienta, chyba że takie ujawnienie będzie wymagane przez prawo. Jeżeli Klient nie chce, aby Samsung miał dostęp do takich informacji, zaleca się usunięcie tych informacji przez Klienta lub zresetowanie urządzenia przed skorzystaniem z Usługi. Na urządzeniu mogą pozostać obrazy testowe użyte w procesie testowania do celów kontroli jakości.